อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  เปรียบเทียบการเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ(Haliotis asinina Linnaeus, 1758) ด้วยสาหร่ายสด สาหร่ายแห้ง และอาหารผสมอัดเม็ด
 ผู้แต่ง  เพ็ญแข คุณาวงค์เดช, วิเชียร สาคเรศ, พิศมัย สมสืบ และ สุภิชา แก้วมานพ
 Article Title  Comparision between rearing donkey's ear abalone (Haliotis asinina Linnaeus, 1758) with fresh algae, dried algea and pellet diet.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการที่ 14/2548
 Source title  Technical paper No.14/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  หอยเป๋าฮื้อ, สาหร่ายสด, สาหร่ายแห้ง, อาหารเม็ด
 Keyword  Abalone, Haliotis asinina, Fresh algae, Dried algae, pellet diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center