อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลผลิตและคุณค่าทางโชนาการของโรติเฟอร์(Brachionus plicatilis) ที่เลี้ยงด้วย Chlorella sp.และอาหารสมทบ
 ผู้แต่ง  วารินทร์ ธนาสมหวัง, สุทธิชัย ฤทธิธรรม และ สุพิศ ทองรอด
 Article Title  Production and nutrition of rotifers (Brachionus plicatilis) fed Chlorella spp. And supplemented feeds.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 37/2548
 Source title  Technical paper No. 38/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  โรติเฟอร์, คลอเรลา, ผลผลิต, คุณค่าทางโภชนาการ
 Keyword  Rotifers, Brachionus plicatilis, Chlorella spp. Production, Nutrition
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center