อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระดับโปรตีนที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากะพงแดง
 ผู้แต่ง  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาค, ทวี จินดามัยกุล และ ชูศักดิ์ บริสุทธิ์
 Article Title  Optimum dietary protein for red snapper (Lutjanus argentimaculatus Forskal)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 32/2544
 Source title  Technical paper No 32/2001
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  กลุ่มวิชาการ
 สถานที่พิมพ์  กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2544
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากะพงแดง, โปรตีน, อาหาร
 Keyword  Red snapper, Lutjanus argentimaculatus, Protein, Diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center