อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนจากวัตถุดิบบางชนิดในอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำและกุ้งแชบ๊วย
 ผู้แต่ง  จูอะดี พงศ์มณีรัตน์, พิชญา ชัยนาค และ ทวี จินดามัยกุล
 Article Title  Protein digestibility of some feed ingredients in diets for black tiger shrimp (Penaeus momodon Fabricius) and banana prawn (Penaeus merguiensis)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 15/2546
 Source title  technical paper No. 15/2003
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งพังงา
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2546
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำ, กุ้งแชบ๊วย, ประสิทธิภาพการย่อยโปรตีน, วัตถุดิบอาหาร
 Keyword  Penaeus monodon, Penaeus merguiensis,Protein digestibility, Ingredient
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center