อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้สไปรูไลนาสดเป็นส่วนประกอบอาหารสำหรับอนุบาลลูกปลากะรังดอกแดง
 ผู้แต่ง  โชติ เขียนด้วง, ปิยาลัย เหมทานนท์ และ ชัยวัฒน์ วิชัยวัฒนะ
 Article Title  Use of raw Spirulina platensis in diets for nursing Epinephelus coioides (Hamilton, 1822)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 44/2548
 Source title  Technical paper No. 44/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาแระมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากะรังดอกแดง, สไปรูไลนา, การอนุบาล, อาหาร
 Keyword  Epinephelus coioides, Spirulina platensis, Nursing, Diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center