อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของสัดส่วนระหว่างโปรตีนและไขมันในอาหารต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบทางเคมีของปลากะรังดอกแดง
 ผู้แต่ง  อัตรา ไชยมงคล
 Article Title  Effect of dietary protein to lipid ratio on growth and body composition of Orange-Spotteds, Ephinephelus coioides.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 56/2547
 Source title  Technical paper No. 46/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิชัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  
 หน้า  
 คำสำคัญ  ปลากะรังดอกแดง, โปรตีน, ไขมัน, องค์ประกอบทางเคมี
 Keyword  Orange-spotter grouper, Epinephelus coioides, Protein, Lipid, Body composition
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center