อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของคุณภาพปลาป่นในอาหารต่ออัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และองค์ประกอบทางเคมีของปลากะรังดอกแดง
 ผู้แต่ง  อัตรา ไชยมงคล, มะลิ บุญยรัตนผลิน, สุจินต์ บุญช่วย และ ชูศักดิ์ บริสุทธิ์
 Article Title  Effec of fish meal qualities on growth performance, feed efficiency and body composition of Orange-spotted grouper, Epinephelus coioides.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 45/2547
 Source title  Technical paper No. 45/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากะรังดอกแดง, ปลาป่น, การเจริญเติบโต ประสิทธิภาพอาหาร องค์ประกอบทางเคมี
 Keyword  Orange spotted Grouper, Epinephelus coioides, Fish meal, Feed efficeincy, Growth performance,
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center