อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การศึกษาเบื้องต้นในการใช้อาหารผสม 3 สูตรทดลองเลี้ยงหอยชักตีน (Strombus canarium Linnaeus, 1758)
 ผู้แต่ง  พัชรี ซุ่นสั้น และ สุนันท์ ทวยเจริญ
 Article Title  Preliminary study on rearing dog conch (Strombus canarium Linnaeus, 1758) with 3 different feeds.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 56/2547
 Source title  Technical paper No. 56/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิชัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  หอยชักตีน, อาหาร
 Keyword  Dog conch, Strombus canarium, feed, diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center