อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ชนิดของไขมันต่อการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (Haliotis asinina Linne)
 ผู้แต่ง  ชูชาติ ชัยรัตน์, สุพิษ ทองรอด, มนทกานติ ท้ามติ้น และ มะลิ บุญยรัตนผลิน
 Article Title  Effect of lipid sources on growth of abalons (Haliotis asinina Linne)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 26/2545
 Source title  Technical paper No. 26/2002
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี
 สถานที่พิมพ์  กองเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  หอยเป๋าฮื้อ, ไขมัน, การเจริญเติบโต
 Keyword  Abalon, Haliotis asinina, lipid, growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center