อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลาดุกอุยเทศด้วยไรแดง และอาหารสำเร็จรูป
 ผู้แต่ง  ไชยรัตน์ รัตนดาดาษ, จริยา ปลัดอิ่ม และ ดวงแข อังศุภานิช
 Article Title  Compairison on nursing of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) with water flea and artificial feed.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 33/2545
 Source title  Technical paper No. 33/2002
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2545
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลาดุกอุยเทศ, ไรแดง, อาหารผงสำเร็จรูป, การอนุบาล
 Keyword  Hybrid catfish, Clarias macrocephalus, Clarias gariepinus, water flea, artifical feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center