อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ระยะเวลาที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลายี่สกเทศด้วยอาหารสำเร็จรูปเพื่อทดแทนอาหารมีชีวิต
 ผู้แต่ง  นพดล จันทรมณี และ องอาจ คำประเสริฐ
 Article Title  Determination of the age of transition from live foods to artificial diet in the jullien carp. Probarbus jullieni Sauvage,1880 fry.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 5/2546
 Source title  Technical paper No. 5/2003
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2546
 หน้า  1010
 คำสำคัญ  ปลายี่สกเทศ, การอนุบาล, อาหารสำเร็จรูป, อาหารมีชีวิต
 Keyword  Jullien carp, Probarbus jullieni, live food, artificial diet,
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center