อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ปริมาณไขมันที่เหมาะสมในอาหารสำเร็จต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata LINK, 1807)
 ผู้แต่ง  ปณต กลิ่นเชิดชู, ศิริพร วุทธาคง และ สุพิศ ทองรอด
 Article Title  Optimum lipid level in formulated feed on growth of spotted babylon (Babylonia areolata LINK, 1807)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 8/2551
 Source title  Technical paper No. 8/2008
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  หอยหวาน, ไขมัน, อาหารสำเร็จรูป, การเจริญเติบโต
 Keyword  Spotted babylon, Babylonia areolata, lipid, feed, growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center