อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  อาหารที่เหมาะสมในการอนุบาลลูกปลาดุกด้านระยะต่างๆ กัน 3 ระยะ
 ผู้แต่ง  นพดล จันทรมณี และ อนุสสรณ์ มีวรรณ
 Article Title  Suitable feed for nursing the batrachian walking catfish, Clarias batrachus LINNAEUS, 1758 at 3 different stages.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 23/2547
 Source title  Technical paper No. 23/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลาดุกด้าน, การอนุบาล, อาหาร
 Keyword  Clarias batrachus, feed, nursing,
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center