อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามด้วยำไรน้ำกร่อยและอาร์ทีเมีย
 ผู้แต่ง  ยงยุทธ ลิ่มพานิช และ อำไพพรรณ คงทอง
 Article Title  Comparison on nursing of giant freshwater prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man) larvae with cladoceran (Diaphanosoma aspinosum) and artemia (Artemia dalina).
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 91/2547
 Source title  Technical paper No. 91/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กุ้งก้ามกราม, ไรน้ำกร่อย, อาร์ทีเมีย
 Keyword  Giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii) , Diaphanosoma aspinosum, Artemia, Atenia salina
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center