อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้อาร์ทีเมียฟอกเปลือก อาร์ทีเมียแห้งชนิดแผ่น และตัวอ่อนอาร์ทีเมียในการอนุบาลลูกกุ้งกุลาดำ
 ผู้แต่ง  สุทิน สมบูรณ์ และ วิชิตเสมาชัย
 Article Title  Using of Artemia Decapsulated Cysts, Artemia Flakes and Artemia Nauplii for Nursing Tiger Prawn (Penaeus monodon, Fabricius) Post Larvae.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 38th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2543
 หน้า  10-17
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำ,อาร์ทีเมีย, อาร์ทีเมียวัยอ่อน, อาร์ทีเมียแห้งชนิดแผ่น, ไข่อาร์มีเมียฟอกเปลือก
 Keyword  Black tiger Prawn, Penaeus monodon, Artemia, Artemia flakes, Artemia decapsulated cysts
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center