อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกกุ้งกร้ามกรามด้วยไรแดงเสริมสารอาหารและอาร์ทีเมีย
 ผู้แต่ง  ธีรวัฒน์ สัมภวมานะ และจริภรณ์ มีศรี
 Article Title  Nursing of giant freshwater prawn Macrobrachium rosenbergii (De Man) with Moina (Emulsified with nutrients) and Artemia.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 34/2548
 Source title  Technical paper No. 34/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กุ้งกร้ามกราม, การอนุบาล, ไรแดง, อาร์ทีเมีย
 Keyword  Giant freshwater prawn, Macrobrachium rosenbergii, Moina, Artemia
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center