อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของความถี่การให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของปลากะรังเหลืองจุดฟ้า (Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) น้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 341 กรัม
 ผู้แต่ง  สามารถ เดชสถิตย์ และ ไพบูลย์ บุญลิปตานนท์
 Article Title  Effect of feeding frequency on growth of coral trout Plectropomus maculatus (Bloch, 1790) initial average body weight of 341 grams.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 50/2548
 Source title  Technical paper No. 50/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า, ความถี่การให้อาหาร, การเจริญเติบโต
 Keyword  Coral trout, Plectropomus maculatus, feed frequency, growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center