อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกปลากดแก้วในกระชังในอ่างเก็บน้ำ
 ผู้แต่ง  สุขาวดี กสิสุวรรณ, ศราวุธ เจะโส๊ะ และ จิตต์กร เรืองกูล
 Article Title  Nursing of red-tailed mystus, Hemibagrus wyckioides (Chaux and Fang, 1949) fry in cages.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2547
 Source title  Technical paper No. 4/2004
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2547
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ปลากดแก้ว, การอนุบาล, กระชัง
 Keyword  Hemibagrus wyckioides, Redtailed mystus, Nursing, Cages
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center