อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของความถี่ในการให้อาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว Lates calcarifer (BLOCH) ที่เลี้ยงในกระชังให้ได้ขนาดตลาด
 ผู้แต่ง  โสมลดา ประเสริฐสม และ วลีรัตน์ มูสิกะสังข์
 Article Title  Effect of feeding frequency with formulated feeds on growth performance for marketable size of seabass Lates calcarifer, (BLOCH) in netcage culture.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 40/2548
 Source title  Technical paper No. 40/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ปลากะพงขาว, อาหารสำเร็จรูป, ความถี่การให้อาหาร, การเจริญเติบโต, การเลี้ยงในกระชัง
 Keyword  Lates calcarifer, Seabass, Formulated feed, feeding frequency, growth, cage culture
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center