อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลหอยหวานระยะ Veliger larvae ถึงระยะ Early juvenile ด้วยอาหารต่างชนิด
 ผู้แต่ง  เจษฎา เจริญวัฒน์ และ ลือชัย ดรุณชู
 Article Title  Rearing on spotted babylon (Babylonia areolata Ling. 1807) from veliger larvae to early juvenile by different feed.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 51/2548
 Source title  Technical paper No. 51/2005
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  ศูนย์ศึกษาพัฒนาประมงอ่าวคุ้งกระเบน
 สถานที่พิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 ปีพิมพ์  2548
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  หอยหวาน, การอนุบาล, อาหาร
 Keyword  Spotted babylon, Babylonia areolata, feed, diet
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center