อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลการเสริมไขมันในอาร์ทีเมียต่อการเจริญเติบโตของลูกปลากะพงแดง (Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)
 ผู้แต่ง  โกวิทย์ เก้าเอี้ยน และ วุฒิ คุปตะวาทิน
 Article Title  Effect of lipid enrichment in artemia on growth performance of red snapper larvae, Lutjanus argentimaculatus (Forskal, 1775)
 ชื่อเอกสาร  เอกสารเผยแพร่ ฉบับที่ 16/2549
 Source title  Extension paper No. 16/2006
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  ปลากะพงแดง, ไขมัน, อาร์ทีเมีย, การเจริญเติบโต
 Keyword  Lutjanus argentimaculatus, Red snapper, lipid, Artemia, Growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center