อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของกวาวเครือต่อการเจริญเติบโตและระดับฮอร์โมนบางชนิดในปลาสลิด
 ผู้แต่ง  อรพินทร์ จินตสถาพร, อุทัยวรรณ คันโธ, ศรีน้อย ชุ่มคำ, ทัศนีย์ สุวรรณยอด, อรวรรณ สัตยาลัย และ พัฒนพงศ์
 Article Title  Effect of Phytoestrogen Form Pueraria on Growth and Some Specific Hormone in Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 38th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2543
 หน้า  186-193
 คำสำคัญ  ปลาสลิด, กวาเครือขาว, ฮอร์โมน, การเจริญเติบโต
 Keyword  Snakeskiln gourami , Trichogaster pectoralis, Pueraria mirifica, Hormone, Phytoestrogen
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center