อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการเสริมเอนไซม์ไฟเตสในอาหารปลานิล
 ผู้แต่ง  สุจิตรา สหัสนฤภัยพงษ์, อมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล, พรพรรณ พุ่มพวง และ นุชนรี ทองศรี
 Article Title  Effect of enzyme phytase in Nile tilapia, (Oreochromis niloticus) feeds.
 ชื่อเอกสาร  เอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2550
 Source title  Technical paper No. 4/2007
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  1-15
 คำสำคัญ  ปลานิล, อาหารล เอนไซม์ไฟเตส
 Keyword  Oreochromis niloticus, Nile tilapia, feed, diet, Enzyme phytase
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center