อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของวิตามินซีต่อการเจริญเติบโตและความต้านทานโรคในปลานิลวัยอ่อน (Oreochromis niloticus Linn.).
 ผู้แต่ง  ภัทรณัช สุวรรณมณี นนทวิทย์ อารีย์ชน ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ วราห์ เทพาหุดี.
 Article Title  Effect of vitamin C on growth and disease resistance of Nile tilapia larvae (Oreochromis niloticus Linn.)
 ชื่อเอกสาร  ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาประมง ครั้งที่ 50.
 Source title  Proceedings of 50 th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2555
 หน้า  418-427
 คำสำคัญ  ปลานิล, วิตามินซี, การเจริญเติบโต, ความต้านทานโรค
 Keyword  Nile tilapia, Oreochromis niloticus, Vitamin C, Streptococcus agalactiae. Growth, disease resistanc
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center