อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของสาหร่ายไส้ไก่ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การใช้ประโยชน์จากอาหาร และการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของปลานิลแดง.
 ผู้แต่ง  อานูวี บากา และ วุฒิพร พรหมขุนทอง
 Article Title  Effect of Enteromorpha sp. In diets on growth performance, feed utilization and immune response of red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 50th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2555
 หน้า  515-524
 คำสำคัญ  ปลานิลแดง, สาหร่ายไส้ไก่, การเจริญเติบโต, ภูมิคุ้มกันโรค
 Keyword  red tilapia, Enteromorpha, Streptococcus agalactiae. Growth, Immune response
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center