อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเสริมวิตามินและแร่ธาตุในอาหารทดลองต่อการเจริญเติบโตในกบบูลฟร็อก
 ผู้แต่ง  เทพรัตน์ อี้งเศรษฐพันธ์ นิรุต หว้งชัย และ บัญชา ทองมี
 Article Title  A study on supplementation of diets with vitamins snd minerals on growth performance in bullfrog, Rana catesbieana.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 1 No.1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กบบูลฟร็อก, วิตามิน, แร่ธาตุ
 Keyword  Rana catesbieana, Bullfrog, Vitamin, Mineral
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center