อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าสดต่อการเจริญเติบโต คุณค่าทางโภชนาการและคาร์โรทีนอยด์ของปลานิลแดง (Oreochromis sp.)
 ผู้แต่ง  จงกล พรมยะ, เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ และ ขจรเกียรติ์ แซ่ตัน
 Article Title  Effect of raw Spirulina on growth performance, nutrition valued and carotenoid in red Tilapia (Oreochromis sp.)
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 1 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  30-41
 คำสำคัญ  ปลานิลแดง, สไปรูลิน่า, การเจริญเติบโต, คุณค่าทางโภชนาการ, คาโรทีนอยด์
 Keyword  Oreochromis, red tilapia, Spirulina, growth, nutrition, carotenoid
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center