อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ศึกษาการเจริญเติบโตของปลานิลแปลงเพศที่ได้รับอาหารเคลือบด้วยไคโตซานระดับต่างๆ.
 ผู้แต่ง  มนต์สรวง ยางทอง แขวลี วิบูลย์กิจ และพิมาน เถาสมบัติ.
 Article Title  Study on the growth of sex reversed Tilapia (Oreochromis niloticus Linn.) with different levels of chitosan coated feeds.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 1 No 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ปีพิมพ์  2550
 หน้า  223-234.
 คำสำคัญ  ปลานิลแปลงเพศ, อาหารปลา, ไคโตซาน
 Keyword  Orechromis niloticus, sex revered tilapia, feed, chitosan
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center