อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของความถี่ในการให้อาหาร เวลาในการให้อาหาร และชนิดของอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพในการใช้อาหารของปลาหมอไทย (Anabas testudineus)
 ผู้แต่ง  อัมพร สมบูรณ์มาก และบานชื่น เมืองแก้ว
 Article Title  Effect of feeding frequency, feeding time and type of feed on growth and feed conversion of climbing perch (Anabas testudineus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 2 No.1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  37-43
 คำสำคัญ  ปลาหมอไทย, ความถี่การให้อาหาร, เวลา, ชนิดอาหาร, ประสิทธิภาพการใช้อาหาร
 Keyword  Anabas testudineus, climbing perch, feeding frequency, feeding time, type of feed, feed conversion
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center