อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของกวาวเครือขาวต่อการเจริญเติบโตของปลานิลเพศเมียในฤดูหนาว.
 ผู้แต่ง  เกรียงไกร สีตะพันธุ์ และสุธิดา โส๊ะบีน.
 Article Title  Effect of white Kwao Keur (Puerarie minifica) on growth in female nile tilapia (Oreochromis niloticus) curing winter season.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 2 No 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  112-117
 คำสำคัญ  ปลานิล, กราวเครือขาว, การเจริญเติบโต
 Keyword  Oreochromis niloticus, female nile tilapia, Kwao keur, Puerarie minifica, growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center