อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของโมโนโซเดียมฟอสเฟตในอาหารที่มีปลาป่นระดับต่ำต่อการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากฟอสฟอรัสในปลานิลแดงแปลงเพศ.
 ผู้แต่ง  วุฒิพร พรหมขุนทอง อนุรักษ์ เขียวขจรเขต และกิจการ ศุภมาตย์.
 Article Title  Effects of minisodium phosphate in low fish meal-based diet on growth on growth performance and phosphorus utilization for sex-reversed red tiapia (Oreochromis niloticus x O. massambicus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 2 No.2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  9-32
 คำสำคัญ  ปลานิลแดงแปลงเพศ, โมโนโซเดียมฟอสฟเฟต, ปลาป่น, ฟอสฟอรัส
 Keyword  Oreochromis niloticus, O. mossambicus, monosodiumphosphate, phosphorus, fish meal
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center