อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การใช้อาร์ทีเมียตัวเต็มวัยมีชีวิตและอาร์ทีเมียตัวเต็มวัยแช่แข็งอนุบาลกุ้งกุลาดำระยะ โพสท์ลาร์วา (PL8-20)
 ผู้แต่ง  วิชิต เสมาชัย และ สุทิน สมบูรณ์
 Article Title  Use of Live Adult Artemia and Frozen Adult Artemia in Nursing of Black Tiger (Penaeus monodon) Post Larvae (8-20)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38: สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 38th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2543
 หน้า  240-247
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำ,อาร์ทีเมีย, การอนุบาล
 Keyword  Black tiger shimp, Penaeus monodon, Artemia, Nursing
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center