อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของแคโรทีนอยด์จากสาหร่ายเซลล์เดียวเพื่อใช้ในการเร่งสีปลาทอง (Carassius auratus).
 ผู้แต่ง  พรชัย อนุชาติ สุภฎา คีรีรัฐนิคม วุฒิพร พรหมขุนทอง และกิจการ ศุภมาตย์.
 Article Title  Effects of caroteniods from unicellular algae on pigmentation in gloden fish (Carassius auratus)
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 2 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 2 No.2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2551
 หน้า  55-67
 คำสำคัญ  ปลาทอง, คาร์โรทีนอยด์, สารเร่งสี, สาหร่ายเซลล์เดียว
 Keyword  Carassius auratus, golden fish, carotenoid, pigmentation, unicellular algae,
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center