อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการใช้วัตถุดิบโปรตีนบางชนิดทดแทนปลาป่นในสูตรอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตของปลาโมง (Pangasius bocourti).
 ผู้แต่ง  รัตนสุดา ไชยเชษฐ์.
 Article Title  Efeect of use some protein sources as a replacement for fish meal in diets on growth of Bocourti catfish (Pangasius bocourti)
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 3 No.2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  15-23
 คำสำคัญ  ปลาโมง, แหล่งโปรตีน, ปลาป่น, การเจริญเติบโต
 Keyword  Pangasius bocourti, Bocourti catfish, Protein sources, fish meal, growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center