อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเลี้ยงปลายอน (Pangasius macronema Bleeker) ในกระชังโดยใช้ความถี่ในการให้อาหารต่างกัน.
 ผู้แต่ง  ภาสกร แสนจันแดง.
 Article Title  Study on cultured of Pangasius macronema Bleeker in cages using different feeding frequency.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 3 No 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  24-32
 คำสำคัญ  ปลายอน, การเลี้ยงปลาในกระชัง, ความถี่การให้อาหาร
 Keyword  Pangasius macronema, cage culture, feeding frequency
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center