อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการเสริมสาหร่ายสีน้ำตาล (Ascophyllum nodosum) ในอาหารต่อการเจริญเติบโตของหอยหวาน (Babylonia areolata).
 ผู้แต่ง  ภุมรินทร์ เตาวโรดม สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล วีณา เคยพุดซา และวรินทร ชวศิริ.
 Article Title  Effect of brown seaweed (Ascophyllum nodosum) supplement in diet on growth performentce of spotted babylon (Babylonia areolata)
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 3 No 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2552
 หน้า  39-47
 คำสำคัญ  หอยหวาน, สาหร่ายสีน้ำตาล, อาหาร, การเจริญเติบโต
 Keyword  Spotted babylon, Babylonia areolata, Ascophyllum nodosum, Brown seaweed, Diet, Growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center