อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของความถี่การให้อาหารในการอนุบาลปลาจาระเม็ดน้ำจืด(เปคูแดง)ในบ่อซีเมนต์.
 ผู้แต่ง  ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ชลธิชา แก่นจันทร์ และณัฐพล เซ่งหว่อง.
 Article Title  Effect of feeding frequency in nursing of red finned pacu in cement pond.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 4 No.1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  33-42
 คำสำคัญ  ปลาจาระเม็ดน้ำจืด, ความถี่การให้อาหาร, การอนุบาล, บ่อซีเมนต์
 Keyword  Red finned pacu, Feeding frequency, Nursing, Cement pond
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center