อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus)โดยการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจร(Andrographis paniculata)ด้วยกรรมวิธีการสกัดที่ต่างกัน.
 ผู้แต่ง  จรัญศักดิ์ แสงรัตนกุล สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร ชงโค แซ่ตั้ง และละอองทิพย์ มัทธุรศ.
 Article Title  Rearing of nile tilapia fry (Oreochromis niloticus) using the solution from Kariyat (Andrographis paniculat) extracted by several methods.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol.4 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  43-50
 คำสำคัญ  ลูกปลานิล, การอนุบาล, ฟ้าทะลายโจร, วิธีสกัด
 Keyword  Oreochromis niloticus, Nile tilapia fry,Nursing, Kariyat, Andrographis paniculat, Extracted
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center