อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus X O. mossambicus) ที่เลี้ยงด้วยอาหารผสม Spirulina platensis แห้ง.
 ผู้แต่ง  สุนีรัตน์ เรืองสมบูรณ์ ศักดิ์ชัย ชูโชติ และปวีณา ทวีกิจการ.
 Article Title  Growth performance of red tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) fed diets containing dried Spirulina platensis.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 4 No. 1
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2553
 หน้า  51-60
 คำสำคัญ  ปลานิลแดง, สไปรูไลน่า, อาหารแห้ง, การเจริญเติบโต
 Keyword  Oreochromis niloticus, Oreochromis mossambicus, Spirulina platensis, diet dried, Growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center