อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การเปรียบเทียบสูตรอาหารในการเพาะเลี้ยง Chlorella ellipsoidea.
 ผู้แต่ง  ดำรงค์ โลหะลักษณาเดช ทัศนีย์ ชวนประชุม และเอกพงศ์ แก้วสุทธิ์.
 Article Title  Comparision of culture media for Chlorella ellipsoides culture.
 ชื่อเอกสาร  วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 Source title  Journal of Fisheries Technology Research, Vol 5 No. 2
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  48-54
 คำสำคัญ  คลอเรลลา, สูตรอาหาร
 Keyword  Chlorella ellipsoidea, culture media
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center