อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการเสริมแร่ธาตุ ต่ออัตราการรอดตาย และอัตราการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei).
 ผู้แต่ง  วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ ชลอ ลิ้มสุวรรณ นิติ ชูเชิด อิสริยา วุฒิสิทธุ์ เกศินี หลายสุทธิสาร.
 Article Title  Effect of mineral supplementation on survival and growth of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei).
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  19-26
 คำสำคัญ  กุ้งขาวแวนนาไม, แร่ธาตุ, การเจริญเติบโต, อัตรารอด
 Keyword  Pacific white shrimp, Litopenaeus vannamei, mineral, growth, survival
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center