อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  เปรียบเทียบผลของการเสริมสาหร่ายยูกลีนา (Euglena sanguinea) และสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina platensis) ต่อการเพิ่มสีปลาคาร์พ (Cyprinus carpio).
 ผู้แต่ง  ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม นพพร ประเสริฐสม ชัยณรงค์ วิทยวราวัฒน์ บัญญัติ มนเทียรอาสน์ จงกล พรมยะ.
 Article Title  Comparison on effect of Euglena sanguinee and Spirulina platensis as feed supplement on enhancing fancy carp (Cyprinus carpio) color
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 49th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  341-348
 คำสำคัญ  สาหร่ายยูกลีน่า, สไปรูไลน่า, ปลาแฟนซีคาร์ฟ
 Keyword  Euglena sanguinea, Spirulina platensis, fancy carp, Cyprinus carpio
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center