อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การพัฒนาอาหารระยะเริ่มต้นสำหรับปลาดุกลูกผสมวัยอ่อน.
 ผู้แต่ง  ล้านแก้ว แพงอรุณ อรพินท์ จินตสถาพร ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ สันติ พ่วงเจริญ ฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน.
 Article Title  Develoment of early stage feed for hybrid catfish larvae (Clarias macrocephalus Gunther x C. gariepinus Burchell)
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 497th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2554
 หน้า  349-356
 คำสำคัญ  ปลาดุกลูกผสม, ไรแดง, อาร์ทีเมียฟอกเปลือก, อาหารผสมยีสต์, การอนุบาล
 Keyword  Hybrid catfish, Clarias macrocepphalus, Clarias gariepinus, nursing, moina, decapsulated artemia cys
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center