อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรังไหมอีรี่ในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน.
 ผู้แต่ง  พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ อรพินท์ จินตสถาพร และ เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์.
 Article Title  Effect of supplementation protein hydrolysate from eri silkworm in white shrimp diets on growth performance and immune system.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 51th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2556
 หน้า  190-197
 คำสำคัญ  โปรตีนไฮโดรไลเซท, รังไหมอีรี่, กุ้งขาว, ระบบภูมิคุ้มกัน
 Keyword  Protein hydrolysate, Eri silkworm, White shrimp, Immune system
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center