อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การดัดแปรกากเนื้อในเมล็ดปาล์มด้วยวิธีทางกายภาพเพื่อปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากคาร์โบไฮเดรตในปลาเศรษฐกิจ.
 ผู้แต่ง  การุณ ทองประจุแก้ว พิณญา ยาหวัง ลาตีปะ ดูแด เทิดทูน ดารงฤทธามาตย์ ชุติมา ตันติกิตติ และอุทัยวรรณ โก
 Article Title  Physical modification of palm kernel meal for improving carbohydrate utilization in economic fish.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 51th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2556
 หน้า  258-265
 คำสำคัญ  กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม, วิธีทางกายภาพ, การย่อยได้คาร์โบไฮเดรต, ปลาเศรษฐกิจ
 Keyword  Palm kernel meal, soaking, physicochemical property, carbohydrate digestibility, econimic fish
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center