อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ความหนาแน่นของไดอะตอม (Chaetoceros calcitrans) ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของโรติเฟอร์ (Brachionus plicatilis) ในห้องปฏิบัติการ
 ผู้แต่ง  สาธิต โกวิทวที, ชุลีพร เดือนแจ่ม และ วินัย ครุฑสมพลี
 Article Title  Suitable density of Diatom, (Chaetoceros calcitrans) fot growth and development of Rotifer, (Brachionus plicatilis) in the laboratory.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 35th Kasetsart University Annual Conference : Fisherise
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2540
 หน้า  210-217
 คำสำคัญ  ไดอะตอม, คีโตเซอรอส, โรติเฟอร์
 Keyword  Diatom , Chaetoceros calcitrans, Rotifer, Brachionus plicatilis
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center