อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลของแอสตาแซนทินและวิตามินเอในการทำหน้าที่ชีวสารทางด้านโภชนาการของกุ้งกุลาดำ
 ผู้แต่ง  วราภรณ์ แจ้งสุทธิวรวัตน์, ไบรอัน ฮันเตอร์, เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต สมเกียรติ ปิยติรัตติวรกุล พอจำ อัญญ
 Article Title  Effect of Astaxanthin and Vitamin A on Biological Function in Giant Tiger Prawn (Penaeus monodon Fabricius) Nurtritiom.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 38th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯ
 ปีพิมพ์  2543
 หน้า  212-220
 คำสำคัญ  กุ้งกุลาดำ, แอสตาแซนทีน,วิตามินเอ, โภชนาการ
 Keyword  Penaeus monodon, Astaxantin, Vitamine A, Nutrition
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center