อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  การศึกษาการปนเปื้อนอะฟลาทอกซิน และ Deoxynivalenol ในวัตถุดิบอาหารกุ้งและอาหารกุ้งสาเร็จรูป.
 ผู้แต่ง  ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม กฤตยา เพชรผึ้ง ธนภูมิ มณีบุญ สุวรรณา กลัดพันธุ์ กาจัด รื่นเริงดี และ วราภา มหา
 Article Title  A study of aflatoxin and deoxynivalenol contamination in shrimp feedstuff and shrimp feed.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 51th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2556
 หน้า  316-322
 คำสำคัญ  การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์, อะฟลาทอกซิน, วัตถุดิบอาหารกุ้ง, อาหารกุ้ง
 Keyword  Mycrotoxins contamination, aflatoxin, deoxynivalennol, shrimp feedstuff, shrimp finished feed
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center