อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ผลกระทบของอาหารกุ้งที่ปนเปื้อนซีราลีโนนต่อระบบภูมิคุ้มกันและเนื้อเยื่อของกุ้งขาว.
 ผู้แต่ง  กฤตยา เพชรผึ้ง กำจัด รื่นเริงดี ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม ธนภูมิ มณีบุญ พัชรี อำรุง วิน สุรเชษฐพงษ์
 Article Title  Toxicological effect of zearalenone to immunological and histological changes of vannamei shrimp.
 ชื่อเอกสาร  การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 : สาขาประมง
 Source title  Proceedings of 37th Kasetsart University Annual Conference : Fisheries.
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 สถานที่พิมพ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; กระทรวงศึกษาธิการ
 ปีพิมพ์  2556
 หน้า  389-395
 คำสำคัญ  กุ้งขาวแวนนาไม, ซีราลีโนน, ระยยภูมิคุ้มกัน, อาหารกุ้ง
 Keyword  White shrimp, Litopenaeus vannamei, Zearalenone, Shrimp health, Immuno system
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center