อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี

[English version]  


 หน้าหลัก
 Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  สำนักหอสมุด มก.
  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  กรมประมง

ประเมินความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์และระบบฐานข้อมูลงานวิจัยอาหารสัตว์น้ำ

 
จำนวนผู้ใช้บริการ
  

 

  

 ชื่อเรื่อง  ความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตของกบนาระยะวัยอ่อน
 ผู้แต่ง  อนุวัติ อุปนันไชย, รัตนา อินทร์ศิริพงษ์ และ ธีระชัย พงศ์จรรยากุล
 Article Title  Effect of feeding frequency on growth performance of common lowland frog (Rana rugulosa (Wiegmann) tadpole.
 ชื่อเอกสาร  เอกสาวิชาการฉบับที่ 16/2549
 Source title  Technical paper No. 16/2006
 หน่วยงานที่จัดพิมพ์  สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
 สถานที่พิมพ์  กรมประมง
 ปีพิมพ์  2549
 หน้า  1-10
 คำสำคัญ  กบนา, ความถี่การให้อาหาร, การเจริญเติบโต
 Keyword  Rana rugulosa} Frog] Feeding frequency, Growth
    pdf
  Faculty of Fisheries   |  Aquaculture   |  Fishery Biology  |  Fishery  Management Fishery Product  |  Marine Science  |  Office of Secretariat  |  Contacts Us  Write Us

Copyright © Fishfeed Technology Development Center